Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

PROVES

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen.  

MedMij

MedMij heeft als doel om in 2020, iedereen die dat wil, te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) conform het MedMij Afsprakenstelsel. Dit betekent dat MedMij voor iedereen de  mogelijkheid biedt om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen binnen een PGO. Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het afsprakenstelsel in de praktijk beproefd door middel van pilots en proof of concepts.

Pilots / Gecontroleerde livegangen

Binnen het pilot-onderdeel van het PROVES-programma zijn er gesprekken gevoerd met tien coalities van zorgaanbieders en PGO’s. Deze coalities bestaan uit een zorgaanbieder, ICT-systemen (bijvoorbeeld een integrator of XIS) en een PGO-leverancier. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een ziekenhuis, terwijl een XIS of integrator zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen een ziekenhuis-, huisarts- of apotheekinformatiesysteem en een PGO. Een PGO-leverancier levert een persoonlijke gezondheidsomgeving die gebruikt wordt in de pilot, ook wel gecontroleerde livegang genoemd.

De planning is dat in 2019 als onderdeel van het PROVES-programma zes tot zeven pilots live gaan met echte patiëntdata. Hiermee beproeven we verschillende informatiestandaarden in de praktijk: Basisgegevensset Zorg, Labgegevens, Zelfmetingen en Medicatie. Daarnaast beproeven we het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk, zoals betrouwbare authenticatie en identificatie van personen en het Zorgaanbiederadresboek (ZAB).
MedMij Support heeft een belangrijke ondersteunende rol bij het implementatieproces en de evaluatie van deze zogenoemde gecontroleerde livegangen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de patiëntervaringen en zorgverlenerservaring rondom het PGO-gebruik.

Proof of concepts

Het MedMij Afsprakenstelsel is continu in ontwikkeling. MedMij Standaarden publiceert continu nieuwe informatiestandaarden. Deze worden binnen het PROVES-programma technisch beproefd in de proof of concepts door een keten van een PGO-leverancier, een integrator en een zorgaanbieder.

PROVES levert testresultaten en een testrapportage op met betrekking tot de functionaliteit van het MedMij Afsprakenstelsel en de betreffende informatiestandaard. Op basis van de testrapportage wordt er een advies uitgebracht richting MedMij inzake de verbeterpunten die uit de proof of concept naar voren zijn gekomen.

Rol VZVZ

VZVZ zorgt voor de realisatie van de gemeenschappelijke voorzieningen. Binnen het PROVES-programma is VZVZ betrokken als leverancier van medicatiegegevens vanuit het LSP, maar ook voor het beschikbaar stellen van de generieke voorzieningen die nodig zijn voor de proof of concept of de pilots. Verder is er een nauwe samenwerking tussen PROVES en VZVZ aangezien de pilot-deelnemers het MedMij kwalificatietraject bij VZVZ moeten doorlopen.

Verwachting

De verwachting vanuit de pilots is dat in het derde kwartaal van 2019 de eerste partijen live gaan met het uitwisselen van echte patiëntdata. De pilots hebben ook de opdracht gekregen om na te denken hoe de projectresultaten opgeschaald kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opschaling met betrekking tot extra informatiestandaarden, patiëntengroepen of specialismen. Dit zorgt ervoor dat na de livegang de doorontwikkeling versneld opgepakt wordt.
Voor de proof of concepts starten we met de eerste drie nieuwe informatiestandaarden: ‘Basisgegevensset zorg GGZ, Delen van beelden vanuit PGO en de Vragenlijst informatiestandaard. Vanuit MedMij Standaarden wordt bij PROVES aangegeven wanneer nieuwe standaarden gereed zijn om te beproeven in een proof of concept. In de MedMij-nieuwsbrief (voor kandidaat-deelnemers) wordt een oproep geplaatst dat leveranciers zich kunnen aanmelden voor een proof of concept.

Alle PGO’s en ICT-systemen van zorgaanbieders die meedoen aan deze gecontroleerde livegangen moeten bij aanvang het MedMij-label hebben.

De uitkomsten van de PoC’s worden uiteindelijk gepubliceerd in openbare rapporten, waarmee de gehele markt inzicht verkrijgt in de uitkomsten. Zo is het rapport over 2018 te raadplegen via https://www.medmij.nl/artikel/eindrapportage-proves-medmij/ .

Voor vragen kan er contact opgenomen worden via ln.zvzvnull@sevorp.