Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen leveranciers

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Over deelnemen en het MedMij-label

Wat houdt het MedMij-label in?

Je ontvangt het MedMij-label als PGO of ICT-leverancier zodra je bent goedgekeurd als MedMij-deelnemer. Het MedMij-label geeft aan dat de partij die dit label draagt voldoet aan de hoge eisen die MedMij hanteert voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. De eisen zijn beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Het MedMij-label toont aan zorggebruikers en zorgaanbieders op welke plekken zij hun gezondheidsgegevens op een veilige en betrouwbare manier kunnen uitwisselen.

Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?

ICT-dienstverleners van personen (DVP) en dienstverleners vanuit het zorgdomein (DVZA) kunnen zich aanmelden bij het MedMij-loket (info@medmij.nl). Na de administratieve toets doorlopen dienstverleners een kwalificatie- en acceptatieproces. Daarnaast moeten kandidaat-deelnemers certificaten van bijvoorbeeld NEN 7510 overhandigen. Als alle stappen met goed resultaat zijn doorlopen, ontvangt de dienstverlener het MedMij-label.

Alle informatie over aanmelden als leverancier hebben we gebundeld in een informatiepakket:

Download pakket ‘Aanmelden als leverancier in het persoonsdomein’ 
Download pakket ‘Aanmelden als leverancier in het zorgaanbiedersdomein

Ik moet een planning aangeven om mij aan te melden. Hoe gedetailleerd moet deze zijn?

Op de planning zet je als eerste de informatiestandaarden die jullie gaan gebruiken op een rij. Wanneer je een DVP bent dan wil je veel MedMij-informatiestandaarden inbouwen om de gebruikers van de PGO zo veel mogelijk te bieden. Ben je een DVZA, bijvoorbeeld een Apothekers Informatie Systeem, dan ga je waarschijnlijk alleen de medicatiestandaard inbouwen.

Omdat wij op voorhand niet weten wie jullie zijn en welke informatie jullie kunnen en willen uitwisselen vragen we om deze lijst aan ons aan te leveren met daarbij in welke maand jullie denken deze gereed te hebben om voor een eerste test op te gaan.
Alle informatie over de MedMij Standaarden is hier te vinden. 

Specifiek benadrukken we dat we de codes van de betreffende standaarden terug willen zien. Neem deze dus juist over vanuit het register van Informatiestandaarden.

Naast de data voor de planning van de standaarden ontvangen we de informatie over in welke maand waarin je de Acceptatietest wil komen doen. Daarnaast is het van belang nu al aan te geven wanneer je de certificaten van de NEN7510 en aanvullende verklaring in bezit hebt. Ook willen wij graag weten hoeveel resources jullie beschikbaar hebben om de werkzaamheden uit te voeren.

Kortom een goede planning past op een A4 maar bevat in elk geval de volgend vier onderdelen:

  1. Kwalificatie Standaarden: welke, wanneer en de betreffende codes
  2. Acceptatie Afsprakenstelsel: wanneer denk je klaar te zijn?
  3. Certificaat en aanvullende verklaring NEN7510: wanneer heb je deze tot je beschikking?
  4. Beschikbare resources

In het informatiepakket voor aanmelding is ook een voorbeeld van de intentieovereenkomst opgenomen. Wanneer het MedMij-loket alle formulieren goed heeft ontvangen en verwerkt dan zal er een door MedMij getekende intentieverklaring aan jullie worden gestuurd. Wanneer deze door jullie ondertekend is, retour gestuurd en door ons ontvangen, dan stap 1 (de inschrijving) compleet.

Wat levert het MedMij-label mij op?

Het MedMij-label straalt vertrouwen uit naar zorggebruikers en zorgaanbieders.
Je helpt inwoners van Nederland  om meer regie te hebben over hun gezondheid. MedMij-deelnemers zijn herkenbaar voor zorggebruikers en zorgverleners als ‘veilig en betrouwbaar’, doordat deze deelnemers een MedMij-label hanteren. Dit betekent dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens plaatsvindt volgens de afgesproken regels binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Wanneer je als leverancier deelnemer bent van het MedMij Afsprakenstelsel, dan mag je het MedMij-label gebruiken in de communicatie naar je doelgroep.

Daarnaast is meedoen met MedMij toekomstbestendig door gebruik van de informatiestandaarden. De set van MedMij-afspraken zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over de uitwisseling van gegevens. Dit is efficiënter, sneller en kostenbesparend.

Welke leveranciers hebben al een MedMij-label?

Op onze website staat een actueel overzicht van de MedMij-deelnemers. Deze organisaties hebben voor één of meerdere producten MedMij-label ontvangen.

Op termijn zullen er meer PGO’s met een MedMij-label volgen. Tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben zich aangemeld. Zij zijn nu kandidaat deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen.

Hoe meer zorginformatie-aanbieders en hun leveranciers meedoen, hoe completer straks de gezondheidsgegevens zijn voor de zorggebruiker. Denk hierbij naast de gegevens uit het ziekenhuis, van de huisarts of apotheek óók aan informatie vanuit de langdurige zorg of zelfmeetgegevens.

Over het MedMij Afsprakenstelsel en Informatiestandaarden

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?

Dit is set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen) moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden.

Het stelsel bevat afspraken op verschillende aspecten, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling.

Alles over het afsprakenstelsel staat beschreven op de pagina: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Schrijft het MedMij Afsprakenstelsel voor welke functionaliteiten een PGO moet hebben?

Nee. Apps en websites die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel kunnen verschillen in functionaliteit. Elke persoonlijke gezondheidsomgeving biedt weer andere, handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden. In het Afsprakenstelsel staan wel koppelvlakken, beveiligingseisen en enkele functies m.b.t. toestemming en login, waar deelnemende leveranciers zich aan moeten houden.

Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek laten doen naar de, door patiënten, meest gevraagde en gewilde functionaliteiten in het onderzoek van het Digitale Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Bekijk voor meer informatie over dit onderzoek de infographic met resultaten of lees het gehele onderzoeksrapport.

Welke informatiestandaarden hanteert MedMij?

MedMij hanteert een groeimodel, er komen steeds meer informatiestandaarden beschikbaar.

Alles over de huidige MedMij-standaarden en de ontwikkeling van de informatiestandaarden staat beschreven op deze pagina: www.medmij.nl/informatiestandaarden

Zijn er technische specificaties beschikbaar?

Ja, deze zijn te vinden in het MedMij Afsprakenstelsel. Zie hiervoor de pagina: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Zijn er bouwstenen (oa Ruby, Java, .Net, Python en PHP) beschikbaar?

Ja. Als deelnemer van MedMij kennen wij verschillende rollen. Als leverancier geef je invulling aan deze rollen. Je zult dan soortgelijke bouwstenen gebruiken om deze rollen in te vullen. Denk hierbij aan autoriseren in de Usecase verzamelen, het opvragen van de whitelist, de ZAL en de OCL. Je hoeft niet te concurreren op deze bouwstenen die voor elke leverancier gelijk zijn. Je kunt versnellen door deze bouwstenen te gebruiken. MedMij is geen eigenaar van deze bouwstenen.

Inmiddels staan de bouwstenen ter beschikking onder AGPLv3 licentie. Deze mag je in je product verwerken en door ontwikkelen, mits je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) op jouw beurt, weer deelt met de community. Je vindt de bouwstenen hier: www.github.com/GidsOpenStandaarden

Zijn er testvoorzieningen voor kandidaat-deelnemers van MedMij?

Ja, er zijn testvoorzieningen ingericht voor zowel het kwalificatie- als acceptatiedeel. Hier wordt al volop gebruik van gemaakt door de kandidaat-deelnemers. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding als kandidaat-deelnemer. Wij wijzen deelnemers op het feit dat zij alvast met hun NEN 7510-certificering kunnen beginnen.

Wat is FHIR?

MedMij heeft gekozen voor FHIR. FHIR (spreek uit fire) staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwe HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Het biedt met name kansen voor uitwisseling met mobiele apps en andere internettoepassingen. Voor meer informatie hierover, ga naar: www.hl7.org/fhir

Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het afsprakenstelsel?

Nee, niet per sé. Een deelnemer moet NEN 7510-gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde of een certificerende instelling die NEN 7510-licentieovereenkomst heeft met NEN. Zie het overzicht op de website van NEN. Daarnaast vragen wij een aanvullende verklaring.

Wij zijn ISO-gecertificeerd. Is NEN 7510-certificering dan nog nodig?

Ja. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige NEN 7510-certificering, ongeacht hun grootte en of ze dienstverlener in het persoonsdomein of zorgaanbiedersdomein zijn. Ook de beheerorganisatie zal voor de uitvoering van haar diensten binnen het MedMij netwerk gebonden zijn aan de NEN 7510-norm. Gebruik van NEN 7510:2011 voor certificatiedoeleinden onder accreditatie blijft mogelijk tot medio 2020, te weten 2 jaar na publicatie van het certificatieschema NCS 7510:2018. Dit nieuwe certificatieschema behorend bij NEN 7510:2017 is begin juni 2018 gepubliceerd.” Zie https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Normenkader+informatiebeveiliging

Over de organisatie van MedMij

Hoe is MedMij ontstaan?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Toen MedMij zover was dat de eerste partijen het MedMij-label konden halen, werd Stichting MedMij opgericht. Met een programma kan je namelijk geen deelnemersovereenkomsten sluiten. Met een stichting wel. En zo’n deelnemersovereenkomst is erg belangrijk, want op die manier kan MedMij een deelnemende partij aan de afspraken houden.

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Meer over de organisatie van MedMij is te lezen op www.medmij.nl/organisatie

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Het programma MedMij bestaat ook nog en houdt zich nu voornamelijk bezig met de implementatie en communicatie. Op termijn zal het programma ophouden te bestaan. Alle kennis wordt overgedragen aan de stichting.

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen.

Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum.

Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de stichting.

Waarom ontwikkelt MedMij niet zelf een PGO?

MedMij is van mening dat de markt goed in staat is om oplossingen te ontwikkelen, die passend zijn voor alle inwoners van Nederland. Tegenwoordig zijn er al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens zullen gaan uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Hoe kan ik als leverancier invloed uitoefenen op de ontwikkeling van MedMij?

Alle deelnemers vormen samen de deelnemersraad. Deze raad heeft een duidelijke plek in de governance van de Stichting MedMij. Meer hierover lees je in het hier in het MedMij Afsprakenstelsel.

Wat doet MedMij om het gebruik van PGO's te stimuleren?
Naast de vele gesprekken, presentaties en workshops die MedMij geeft aan ICT-leveranciers, zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers), heeft MedMij ook een versnellingsprogramma. Daarbij staan twee opdrachten centraal.
1. Ontwikkel een product of dienst die het mogelijk maakt dat de zorgverlener de patiënt kan verwijzen naar een overzicht van PGO’s met MedMij label zodat patiënt een PGO gaat gebruiken.
2. Ontwikkel een product of dienst die het mogelijk maakt dat de zorgverlener kan aanbieden aan de patiënt waardoor patiënt snel en eenvoudig gegevens naar zich toe kan halen in zijn PGO met MedMij label.
MedMij zoekt een bureau om deze diensten(en) of product(en) te ontwikkelen.
Voor meer informatie, neem contact op met Boudewijn Dominicus, projectleider marketing en communicatie van MedMij: 06-21480028