Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen zorgaanbieders

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met op ons, wij beantwoorden de vragen graag.

 

Over deelnemen en het MedMij-label

Wat houdt het MedMij-label in?

Voor zorgverleners betekent aansluiten bij MedMij dat je erop kunt vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt, waarbij het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terecht komen is geminimaliseerd. Wanneer patiënten hiervoor toestemming verlenen, kun je als zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die deze patiënten zélf hebben verzameld. Bovendien bent je als zorgverlener volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg verplicht om een digitaal afschrift van het dossier beschikbaar te stellen aan jouw patiënten. Met MedMij voldoe je hieraan.

Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen straks zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en behoeften van iedere gebruiker. Dit betekent dat jij als zorgverlener, geen persoonlijke gezondheidsomgeving hoeft te kiezen voor jouw patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie, die je over jouw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat je de leverancier van jouw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, moet vragen deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel. Als jouw leverancier deelnemer is, kunt je op een veilige manier gegevens uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van jouw patiënten.

ICT dienstverleners vanuit het zorgdomein (Dienstverlener Zorgdomein) kunnen zich aanmelden bij MedMij. Dienstverleners doorlopen dan een kwalificatie- en acceptatietest. Is de uitslag van de test positief, dan wordt de leverancier toegelaten als MedMij-deelnemer en mag het MedMij-label gedragen worden.

Meer informatie over aansluiten bij MedMIj vind je op de factsheet‘Stappenplan voor Zorgaanbieders’.

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan je ze eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je zelfmeetgegevens toevoegen aan de PGO.

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Ontwikkelt MedMij zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op. Er zijn tegenwoordig al allerlei handige apps en sites. MedMij stimuleert dat al deze leveranciers gegevens uitwisselen op een veilige manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Zijn er al persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label?

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Op termijn zullen er meer PGO’s met een MedMij-label volgen. Tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben zich aangemeld. Zij zijn nu kandidaat deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen.

Iedere organisatie die aantoonbaar aan MedMij voldoet, mag het onderstaande MedMij-label gebruiken. Het MedMij-label zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn en of deze passen bij jouw situatie en behoefte. Dat bepaal je zelf.

Wat zijn de ervaringen van zorgverleners met patiënten die gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Op dit moment zijn we ervaringen aan het ophalen van zorgverleners die werken met patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze kan je teruglezen op de webpagina ‘ervaringen’.

Wat is het verschil tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving en een EPD, HIS, AIS, KIS, ZIS, EVS, etc.?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een combinatie van toepassingen en apps. Het is een persoonlijk hulpmiddel voor iedereen die actief met zijn/haar gezondheid bezig is. Het is een omgeving van de patiënt zelf. Hij bepaalt of en met wie hij zijn gegevens deelt. Een EPD is een informatiesysteem van zorgverleners en zorginstellingen. Zij gebruiken het EPD om medische gegevens van patiënten te verwerken. Huisartsen spreken ook over het Huisarts Informatie Systeem (HIS), apothekers over het Apothekers Informatie Systeem (AIS), veel zorggroepen gebruiken een Keten Informatie Systeem (KIS) en in ziekenhuizen wordt gebruikgemaakt van het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) etc. Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (met een MedMij-label) is van de patiënt zelf. Dat is het grootste verschil. Het is een eigen omgeving die hij kan gebruiken om zijn zorgproces op een goede manier in te vullen.

Als de informatiesystemen van zorgaanbieders en patiënten aan de hand van de MedMij-spelregels gekoppeld zijn, kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de zorgaanbieders en de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarmee krijgen patiënten en – na toestemming van de patiënt – ook zorgverleners, betere informatie tot hun beschikking in een veilige omgeving.

Wat is het verschil tussen het Landelijk Schakelpunt (LSP) en een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is bedoeld om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Patiënten hebben via het LSP nog geen inzage in hun eigen gegevens. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan een patiënt medische informatie die uit allerlei bronnen komt inzien. Een persoonlijk gezondheidsomgeving is dus geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling daarop.

Over de relatie tussen het zorginformatiesysteem en persoonlijke gezondheidsomgevingen

Een patiënt heeft vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving informatie naar zijn zorgverlener gestuurd, bijvoorbeeld gewijzigde medische gegevens of medische gegevens van een andere zorgverlener of zelfmetingen. Kan een patiënt daardoor zijn dossier wijzigen in het informatiesysteem van zijn zorgverlener?

De zorgverlener bepaalt zelf welke gegevens hij wel of niet overneemt. Wanneer hij of zij de gewijzigde gegevens niet overneemt, worden deze dus ook niet opgenomen.

Hoe ga ik als zorgverlener om met een patiënt die een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft en zelf meetgegevens bijhoudt? Welke afspraken maak ik als zorgverlener met deze patiënt, zodat ik niet dagelijks zelfmetingen ontvang?

Als zorgverlener bepaal je zelf welke informatie relevant is om op te nemen in het medisch dossier van jouw patiënt. Dit werkt hetzelfde als wanneer je een patiënt spreekt. Ook kan je met jouw patiënt afspreken dat je geïnteresseerd bent in een trend of een gemiddelde. Deze informatie kun je dan overnemen in jouw medisch dossier. Voor huisartsen is hiervoor de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ opgesteld.

Als een patiënt mij gegevens vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving verstuurt, hoe weet ik dan om wat voor soort informatie het gaat? Gaat het bijvoorbeeld om een medisch dossier van een andere zorgverlener of zijn het zelfmetingen?

Wanneer gegevens volgens de MedMij-standaarden verstuurd worden, zijn deze voorzien van metadata, zoals de herkomst en een timestamp, waarmee gegevens herleidbaar zijn. De zorginformatiesysteem-leverancier moet ervoor zorgen dat deze metadata zichtbaar gemaakt kan worden.

Ik wil mijn patiënt online inzage in zijn medisch dossier bieden. Kan ik dit nu regelen met mijn zorginformatiesysteem-leverancier of zal ik wachten om dit via MedMij te laten verlopen?

Via jouw leverancier die de zorginformatiesysteem levert kun je online inzage bieden aan jouw patiënt. Samen met jouw leverancier kun je je voorbereiden om in de toekomst aan te sluiten op MedMij.

Onze factsheet ‘Stappenplan voor Zorgaanbieders’. kan je hierbij helpen.

Als ik mijn patiënt via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving toegang geef tot zijn medische dossier, heeft mijn patiënt dan zijn gehele dossier ontvangen, inclusief mijn werkaantekeningen?

Nee, jouw patiënt heeft toegang tot zijn dossier, exclusief jouw werkaantekeningen. Wanneer jouw patiënt zijn dossier op papier opvraagt, ontvangt hij dezelfde gegevens. Zie ook de richtlijnen ‘Patiënt recht op kopie medisch dossier’.


Over veiligheid en aansprakelijkheid

Is het communiceren met een patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving veilig?

Als zowel het zorginformatiesysteem van de zorgverlener en de persoonlijke gezondheidsomgeving voldoen aan de voorgeschreven afspraken van MedMij, dan is de communicatie via beide omgevingen veilig.

Welke gegevens uit een persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt neem ik op in mijn eigen dossier?

Een zorgverlener bepaalt zelf welke informatie relevant is om op te nemen in zijn of haar medisch dossier. Dit werkt hetzelfde als wanneer je een patiënt spreekt.

Ben ik verplicht om gegevens uit een persoonlijke gezondheidsomgeving te gebruiken? Bijvoorbeeld zelfmetingen of medische gegevens van een andere zorgverlener.

Nee, je bent niet verplicht deze gegevens te gebruiken. Het initiatief voor delen van gegevens ligt bij de patiënt zelf. De verplichting voor zorgverleners om gegevens uit de persoonlijke gezondheidsomgeving te raadplegen bestaat niet. In het kader van “goed hulpverlenerschap” dient de zorgprofessional uiteraard wel te vragen of er relevante informatie is voor hij een behandeling start. Dit is gelijk aan een normaal gesprek met een patiënt.

 

Een patiënt stuurt vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving gegevens naar zijn zorgverlener, bijvoorbeeld een overzicht van zijn metingen. Zijn zorgverlener verwerkt deze gegevens niet en onderneemt geen verdere actie naar zijn patiënt. De patiënt wordt daardoor in het ziekenhuis opgenomen. Is de zorgverlener aansprakelijk?

Op dit moment is een zorgverlener nog niet verplicht om naar deze gegevens te kijken. Pas wanneer hij dit heeft beoordeeld en een afweging heeft kunnen maken, is hij hiervoor aansprakelijk. Een zorgverlener is wel aansprakelijk wanneer er afspraken zijn gemaakt over thuismetingen die op afstand gemonitord worden door de zorgverlener.

Wanneer houdt de verantwoordelijkheid over de gedeelde data van de zorgverlener op als hij of zij informatie heeft gedeeld met een patiënt?

De zorgverlener verstuurt een kopie (of een gedeeltelijke kopie) van het medisch dossier digitaal vanuit zijn elektronische cliënten dossier naar de patiënt. Zodra de patiënt de data in zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving heeft ontvangen, is het onderdeel van zijn of haar persoonlijk dossier. De zorgverlener is niet verantwoordelijk voor de data zodra het in de persoonlijke gezondheidsomgeving zit.

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving ontvangen. Deze patiënt stuurt zijn gegevens door aan derden. Wie is dan verantwoordelijk voor deze gegevens?

Deze patiënt is zelf verantwoordelijk voor de medische gegevens die in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zitten en kan zelf besluiten met wie hij deze informatie deelt.

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving ontvangen. Deze informatie blijkt niet te kloppen. Waar heeft de patiënt dan recht op?

Als de inhoud van het medisch dossier niet klopt, dan heeft de patiënt recht op verbetering of aanvulling en kan hij dit bij zijn zorgverlener aangeven. Zie voor verdere toelichting de brochure ‘Inzage in uw medisch dossier’ van Patiëntenfederatie Nederland.

Hebben ouders inzage in de persoonlijke gezondheidsomgeving van hun kinderen?

De wettelijke rechten voor minderjarigen zijn hierop van toepassing. Ouders of een voogd van kinderen onder de 12 jaar hebben recht op inzage. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar heeft een ouder/voogd alleen recht op inzage met de toestemming van het kind. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft een ouder/voogd geen recht op inzage. Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zie de website van KNMG voor een uitgebreide toelichting.

Kunnen zorgverzekeraars in een PGO kijken?

Nee, dat kan niet. Met een PGO kan een patiënt zelf zijn of haar medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is zelf de baas over zijn gegevens. Een verzekeraar heeft geen toegang tot die PGO of tot de gegevens die daar in staan. Een PGO is een omgeving die helemaal van de patiënt zelf is. Om toegang te krijgen tot een PGO, moet je minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers die straks een omgeving aanbieden met een MedMij-stempel, zijn gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Over de organisatie van MedMij

Hoe is MedMij ontstaan?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Toen MedMij zover was dat de eerste partijen het MedMij-label konden halen, werd Stichting MedMij opgericht. Met een programma kan je namelijk geen deelnemersovereenkomsten sluiten. Met een stichting wel. En zo’n deelnemersovereenkomst is erg belangrijk, want op die manier kan MedMij een deelnemende partij aan de afspraken houden.

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Meer over de organisatie van MedMij is te lezen op www.medmij.nl/organisatie

Wie financiert de ontwikkeling van MedMij?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland betalen het programma.

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

In 2018 is naast het programma MedMij, de Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij begeleidt de kwalificatie- en acceptatietest van leveranciers die het MedMij-label willen halen. Met leveranciers die aan de eisen voor het MedMij-label voldoen, sluit de stichting deelnemersovereenkomsten af.

De stichting bepaalt ook de strategische koers van MedMij. Dit gebeurt samen met de eigenaarsraad. In de eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patientenfederatie Nederland) en zorgaanbieders (zoals). De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging. Partijen die het MedMij-label halen kunnen een plek krijgen in de deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Het programma MedMij voert de strategische koers van de stichting uit en richt zich hierbij nu voornamelijk implementatie en communicatie. Op termijn zal het programma ophouden te bestaan. Alle kennis wordt dan overgedragen aan de stichting.

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. VZVZ servicecentrum is een organisatie die veel ervaring heeft met het beheren van afsprakenstelsels. Nictiz is dé organisatie als het gaat om informatiestandaarden in de zorg. Zij hebben de afgelopen jaren al de MedMij standaarden ontwikkeld en gaan daarmee door.

Waarom wijst MedMij geen PGO’s en portalen aan, of ontwikkelt deze zelf?

MedMij is van mening dat de markt goed in staat is om oplossingen te ontwikkelen, die passend zijn voor alle inwoners van Nederland. Tegenwoordig zijn er al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens zullen gaan uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.